عنوان کتابشناخت آب
عنوان اصلی کتابSoleil a petits pas
موضوع اصلی کتاب آب
نویسندهفرانسوا میشل
François Michel
تصویرگرروبر باربورینی
Robert Barborini
مترجممهناز عسکری
ناشرنشر آفرینگان
گروه سنیپنجم، ششم و متوسطه اول
درجهخیلی خوب