عنوان کتابفرمانروایان زمین بازی
عنوان اصلی کتابRulers of the Playground
موضوع اصلی کتابدوستی
نویسنده و تصویرگرژوزف کیوفلر
Joseph Kuefler
مترجمحنانه توکلی
ناشرمیچکا
گروه سنیاول تا سوم دبستان
درجهخیلی خوب