عنوان کتابقانون‌های آبکی(درباره صرفه‌جویی در مصرف اب)
نویسندهزهرا جلائی فر
تصویرگرحمیدرضا بهرامی
ناشرانتشارات فنی ایران
گروه سنیاول تا سوم دبستان
درجهخوب