عنوان کتابقصه‌های آسیه آباد
نویسندهرضا فیاضی
ناشرامیرکبیر(شکوفه)
گروه سنیپنجم و ششم دبستان، متوسطه اول
درجهخوب