عنوان کتابقلب مترسک
نویسندهیالواچ اورال
تصویرگرسباستین باریرو
ناشرکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
گروه سنیچهارم تا ششم دبستان
درجهخیلی خوب