عنوان کتابمامان بزرگ جدید
نویسندهایزابت اشتاین کلنر
تصویرگرمایکل روئر
مترجمنونا افراز
ناشرهوپا
گروه سنیاول تا سوم دبستان
درجهخیلی خوب