عنوان کتابممنونم آمو
نویسندهاوگه مورا
تصویرگر
مترجممیترا امیری
ناشرپرتقال
گروه سنیاول تا سوم دبستان
درجهخیلی خوب