عنوان کتابمنظومه‌ی شمسی
عنوان اصلی کتابHello, World! Solar System
موضوع اصلی کتابآسمان وفضا
نویسنده وتصویرگرجیل مک‌دونالد
Jill McDonald
مترجممحدثه شبیری
ناشرمحراب قلم
گروه سنیاول تا چهارم دبستان
درجهخیلی خوب