عنوان کتابمنظومه‌ شمسی
موضوع اصلی کتابآسمان وفضا
نویسنده وتصویرگرعلی ذوالفقاری
ناشرستاره سبز
گروه سنیمتوسطه اول و دوم
درجهخوب