عنوان کتابمن اقیانوس هستم یک آبی بیکران
عنوان اصلی کتابOcean! Waves for All
موضوع اصلی کتاب آب
نویسندهاستیسی مک انلتی
Stacy McAnulty
تصویرگردیوید لیچفیلد
David Litchfield
مترجمآناهیتا حضرتی
ناشرپرتقال
گروه سنیپیش دبستان، اول تا سوم دبستان
درجهخوب