عنوان کتابنامرئی
نویسنده و تصویرگرتام پرسیوال
مترجمسمیه حیدری
ناشرمهرسا
گروه سنیپیش تا چهارم دبستان
درجهخیلی خوب