عنوان کتابنقاشی‌های مچاله
عنوان اصلی کتابIsh
نویسنده و تصویرگرپیتر رینولدز، Peter H. Reynolds
مترجممحبوبه نجف‌خانی
ناشرپرنده آبی
گروه سنیاول تا پنجم
خیلی خوب