عنوان کتابهانس و پسر زورگو
عنوان اصلی کتابJakob und der grosse Junge
موضوع اصلی کتابزورگویی و قلدری
نویسندهپاول مار
Paul Maar
تصویرگرفیلیپ وکتر
Philip Waechter
مترجمکمال بهروزنیا
ناشرویژه نشر
گروه سنیچهارم تا ششم دبستان
درجهخیلی خوب