عنوان کتابهر روز روز زمین است
نویسندهلیزا بولارد
تصویرگرزین ژنگ
مترجمهایده کروبی
ناشرانتشارات فنی ایران
گروه سنیاول تا سوم دبستان
درجهخوب