عنوان کتابهفته آشتی و دوستی
نویسندهآیلین اسیینلی
تصویرگرآن کندی
مترجمرضی هیرمندی
ناشرپرنده آبی
گروه سنیپیش تا سوم دبستان
درجهخیلی خوب