عنوان کتابهفت برادر
عنوان اصلی کتابThe Seven Chinese Brothers
موضوع اصلی کتابمبارزه با ظلم
نویسندهمارگارت می (Margaret Mahy)
تصویرگرانژان تسنگ ( Jean Tseng)
مو سیِن تسنگ ( Mou-sien Tseng)
مترجمحبیب‌الله لزگی
ناشرکانون پرورشی و فکری کودکان
گروه سنیاول تا ششم دبستان
درجهخیلی خوب