عنوان کتابواقعاً، جدی جدی!
نویسندهامیلی ریوار
تصویرگرکلیر دولیسل
مترجمپرناز نیری
ناشرکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
گروه سنیاول تا چهارم دبستان
درجهعالی