عنوان کتابوفای به عهد
نویسندهحمید گروگان
تصویرگربهرام خائف
ناشرکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
گروه سنیچهارم تا ششم دبستان
درجهعالی