عنوان کتابسلطان دلیر
عنوان اصلی کتابThe Mighty Prince
موضوع اصلی کتابقصه‌ها و افسانه‌های چین و ژاپن
نویسندهیوشیماسا سجیما
Yoshimasa Sejima
مترجممحمد هدایی
ناشرکتاب نیستان
گروه سنیسوم تا پنجم دبستان
درجهخیلی خوب

موضوع اصلی: مهرورزی

کلمات کلیدی: قدرت، شادی،مراقبت، باغبانی

سالها پیش در کشور ژاپن سلطانی زندگی می‌کردکه بسیار نیرومند بود و همه از او فرمان می‌بردند. با
این‌همه سلطان هیچ وقت شاد نبود و تندخو و بی‌تحمل بود. او به همه زور می‌گفت. مردم به فرمان
سلطان با تمام کشورهای همسایه جنگیده بودند و پیروز شده بودند.
اما با این همه جشن و سرور پیروزی، مردم نه می‌گفتند و نه می‌خندیدند. وقتی سلطان چهره‌ی غمگین
و گرفته مردم را دید، فریاد زد: «بگویید ببینم، چرا اینقدر گرفته و غمگین‌اید؟!»
اما هیچ کس جرات حرف زدن نداشت و همه ساکت ماندند.
سلطان نیز در حالی که عصبانی و غمگین بود، سوار بر اسب‌اش شد و به راه افتاد.
در راه صدایی شنید. دخترکی روی زمین زانو زده بود و آنچنان مشغول دانه کاشتن و آواز‌خواندن بود
که اصلا متوجه نشد سلطان بزرگ پشت سرش ایستاده.
دخترک آرام سرش را برگرداند. به سلطان نگاه کرد و … .