عنوان کتابچشم‌اندازهای جغرافیایی ایران۱(دریاها)
موضوع اصلی کتاب آب
نویسندهنسرین احمدیان شالچی
تصویرگرفرهاد جمشیدی
ناشربنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی
گروه سنیپانزده سال به بالا
درجهخیلی خوب