عنوان کتابچشم‌اندازهای جغرافیایی ایران۲(دریاچه‌ها)
موضوع اصلی کتاب آب
نویسندهنسرین احمدیان شالچی
تصویرگرفرهاد جمشیدی
ناشربنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی
گروه سنیپانزده سال به بالا
درجهخیلی خوب