عنوان کتابکازیمر آشپزی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند
عنوان اصلی کتابKasimir backt
موضوع اصلی کتابآشپزی
نویسندهلارس کلینتینگ
Lars Klinting
مترجمبنفشه نفیسی
ناشرنوشته
گروه سنیاول تا سوم دبستان
درجهخیلی خوب