عنوان کتابکازیمیر لوبیا می‌کارد
عنوان اصلی کتابKasimir pflanzt weiße Bohnen
نویسنده , تصویرگرلارس کلینتینگ، Lars Klinting
مترجمبنفشه نفیسی
ناشرخورشید خانوم( واحد کودک و نوجوانان نشر نوشته)
گروه سنیپیش تا سوم دبستان
درجهخیلی خوب