عنوان کتابکلاس پرنده
نویسندهاریش کستنر
مترجمسپیده خلیلی
ناشرمحراب قلم
گروه سنیمتوسطه اول و دوم
درجهخوب