عنوان کتابکلاه شادی
نویسنده و تصویرگربرایان ون
مترجممطهره حیدری
ناشرپرتقال
گروه سنیپیش تا دوم دبستان
درجهخوب