عنوان کتابکیمیا و سنگ قصه‌گو
نویسنده و تصویرگرکلر ژوبرت
ناشرغنچه
گروه سنیاول تا چهارم دبستان
درجهخیلی خوب