عنوان کتابگوزن زرد ایرانی
موضوع اصلی کتابجانوران
نویسندهعلی گلشن
ناشرکانون پرورشی و فکری کودکان
گروه سنّیپنجم و ششم دبستان؛ متوسطه‌‌ی اول و دوم
درجهخیلی خوب