عنوان کتابیک روز اتوبوسی
نویسندهمت دلاپنیا
تصویرگرکریستین رابینسون
مترجمنیلوفر امن زاده
ناشرپرتقال
گروه سنیپیش تا سوم دبستان
درجهخیلی خوب