عنوان کتابیک شهر و دو برادر
نویسنده کریس اسمیت
تصویرگرآورلیا فروتنی
مترجمشهاب‌الدین عباسی
ناشرمهاجر
گروه سنیسوم تا ششم
درجهخیلی خوب