مشخص می‌کند، آیا کتاب معرفی شده، معرفی کامل دارد یا نه، و آیا می‌تواند در بخش ویترین کتاب نمایش داده شود یا خیر.

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد