عنوان کتابآن کفش‌ها
نویسندهماریبت بولتز
تصویرگرنول جونز
مترجمپویا پاک نژاد
ناشرهوپا
گروه سنیاول تا پنجم دبستان
درجهخیلی خوب